Διόρθωση & Θεραπεία Δυσμορφιών

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν εκ γενετής δυσμορφίες όπως:

  • λαγώχειλο
  • λυκόστομα
  • απλασία πτερυγίου ωτός
  • υποπλασία πτερυγίου ωτός
  • συνδακτυλίες
  • ευμεγέθη αιμαγγειώματα

Αυτές οι δυσμορφίες χρήζουν παρακολούθησης και πρωτοκόλλου αντιμετώπισης από τη βρεφική ηλικία. Ακόμη, εδώ ανήκουν άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εικόνα των αυτιών, είναι οι συγγενείς δυσμορφίες και οι παντός είδους τραυματισμοί ή ακρωτηριασμοί τους.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τον Πλαστικό Χειρουργό και την Επανορθωτική Χειρουργική. Η διαφορά συνίσταται στο ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με παθολογικές – τραυματικές καταστάσεις, που χρειάζονται συνήθως μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για να παρουσιασθεί ένα ολοκληρωμένο και αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα.